2006-07-08 16:47 UTC

Otnice (okr. Vyškov)

výrazná tromba

2 - 7 min

Zpět

Tromba JV od Brna

Během víkendu 8. až 9. července se k nám cestou e-mailových zpráv dostaly informace o pravděpodobném výskytu konvektivního jevu souvisejícím s bouřkovou činností v oblasti jižní Moravy v pozdních odpoledních a večerních hodinách během soboty 8. července. V tento den ovlivňovala území ČR mělká brázda nižšího tlaku vzduchu s velmi příhodnými podmínkami pro rozvoj konvektivní činnosti. Bouřková činnost byla meteorologickými radary mezi 17 a 20 SELČ zachycena především v oblasti jižní Moravy (poměrně rozsáhlé okolí Brna) a na Vysočině, méně četnějí pak v jižních Čechách (viz radarová animace - cca 2,3 MB - zdroj dat ČHMÚ).
Situaci ještě doplníme alespoň orientační mapkou s jen schematicky a velice přibližně přibližně vyznačenou oblastí (růžovou barvou) níže uvedených zaslaných pozorování:


© Geodézie ČS, a.s.

Jako první se velmi pohotově, již v sobotu 8. července ve večerních hodinách, se svým pozorováním ohlásila paní Ludmila Prokešová, která nám zaslala popis jevu, který viděla a následně taktéž pohotově zdokumentovala při své cestě po dálnici D1 (těsně před 19 hod. SELČ - 18:52-18:54 SELČ) ze směru od Olomouce, v úseku několika málo kilometrů před Brnem (velice pravděpodobně mezi Rousínovem a Brnem). Zájemci si mohou prohlédnout nám zaslaný a alespoň částečně vyplněný "tornádový formulář" ve formátu RTF nebo PDF.
Zde pak můžeme se souhlasem autorky uvést fotografie dokumentující celou situaci (jelikož byly tyto fotografie pořízeny v nesnadných podmínkách - za jízdy z automobilu a v dešti - omluvte, prosím, příp. "horší" kvalitu zde uvedených fotografií, resp. naopak oceňme přístup a pohotovost autorky!)

  
© Ludmila Prokešová

V neděli 9. července v dopoledních hodinách nás informoval o velmi podobném výskytu pravděpodobného případu tromby ze stejného dne 8. července pan Jan Jirásek. Jeho pozorování se vztahovalo k téměř shodnému času mezi 18:47 až 18:53 SELČ, z místa mezi obcemi Otnice a Újezd u Brna (dle jeho odhadu cca 3 km JZ od této lokality). I s jeho pozorováním se můžete blíže seznámit v obvyklých formátech RTF a PDF.
Také z tohoto pozorování jsme obdrželi fotodokumentaci, kterou si dovolíme, opět s laskavým svolením autora, na tomto místě prezentovat (snímky byly pořízeny ze 2 fotoaparátů viz následující 2 série):

Série č.1:
  

Série č.2:
       

       
© Jan Jirásek

K obrázkovým sériím dodáváme, že ze zaslaných fotografií jsme subjektivně vybrali ty zdánlivě nejvhodnější, avšak při jejich řazení byla zachována časová posloupnost vzniku jednotlivých snímků, což je zejména patrné u série č.2, s vývojem jevu od okamžiku jeho zpozorování do doby jeho pravděpodobného zániku.

Po komplexním vyhodnocení a zvážení veškerých dostupných informací (pozorování, svěděctví, fotodokumentace, radarové snímky, meteorologická situace aj.) jsme se rozhodli pro "klasifikaci" jevu jakožto tromba, ve smyslu platných definic uvedených na našich stránkách - jev bez pozorovaného a prokázaného kontaktu se zemí, tudíž s velkou pravděpodobností bez potenciálu působit škody, spouštějicící se jako "kondenzační chobot" ze spodní základny bouřkové oblačnosti typu Cb.
S největší pravděpodobností se jednalo také o dvě navzájem nezávislá pozorování tohoto jevu, čemuž nasvědčuje nejen téměř shodný čas pozorování, ale také do jisté míry velmi blízké lokality, ze kterých mohl být spatřen a registrován. K této verzi se dle dosavadního šetření tedy "kloníme" , přestože minimum pochybností zcela vyloučit nelze.

Autorům zmiňovaných pozorování a zaslané dokumentace nezbývá než poděkovat a vyjádřit naději v zachování a pokračování velmi dobré spolupráce všech na tomto případu zainteresovaných osob.

Zpracoval: Mgr. Roman Volný, ČHMÚ