2008-06-25 17:30 UTC

Vápenný Podol (okr. Chrudim)

downburst nebo microburst

F2(F3?)

? min

Zpět

Interpretace škod na lesních porostech (polomy)

Podkladem pro tuto část jsou snímky, pořízené panem Marcelem Vanžurou. Vybrané a mírně upravené snímky zde zveřejňujeme s jeho laskavým svolením, pro jejich jakékoliv další využití kontaktujte, prosím, autora. První dojem, který lze na základě těchto leteckých snímků či pozemního průzkumu získat, je že tento téměř souvislý pás polomů musel být dílem působení nějakého déle žijícího jevu, tedy nejspíš tornáda. To jako jediné z extrémních jevů doprovázející konvektivní bouře může přežívat dostatečně dlouhou dobu, ostatní jevy (downbursty nebo microbursty) působí pouze po kratší dobu, pouze během svého dopadu na zemský povrch a krátce po něm. Rovněž na první pohled patrná značná variabilita směrů popadaných stromů vyskytující se v některých částech pásu naznačuje možnost výskytu tornád.

 

Naproti tomu pečlivý pohled na snímek nahoře (kliknutím na obrázky vlevo si otevřete jejich verzi ve větším rozlišení) ukáže, že škody nejsou zdaleka spojité, že se mezi nimi vyskytují i neporušené, vzrostlé partie lesa. To by mohlo svědčit buď na výskyt savých vírů tornáda, nebo na působení microburstů. Celá situace pak hodně připomíná škody, způsobené 31.5.2001 tornádem v Posázaví, mezi Milošovicemi a Velkou Pasekou.

 

   

Zejména tato pasáž jako by napovídala na přítomnost rychle postupujícího, pomalu rotujícího tornáda. Většina stromů je orientována ve směru postupu bouře, pouze v pravé části snímku lze pozorovat jistou variabilitu směrů. Poznámky k vlivu rychlosti postupu a rychlosti rotace na destruktivní potenciál tornáda naleznete zde.

 

 

Zatímco stromy v levé spodní části tohoto snímku leží vyvráceny nebo zlomeny přibližně ve směru postupu bouře, v pravé spodní části snímku a přibližně uprostřed snímku lze nalézt dvě oblasti, vykazující zřetelnou divergenci (rozbíhavost) směrů pádu jednotlivých stromů. To považujeme za v podstatě jistý důkaz výskytu microburstů, nic jiného nemůže podobnou divergenci směrů způsobit. Ne všechny změny směru pádu stromů však souvisejí s meteorologickou příčinou. Složitější obrazce může způsobit například i orografie (různá údolíčka nebo naopak návětří svahů). Pro exaktnější vyhodnocení situace by proto bylo nutné profesionální ortofotografické nasnímání polomů a kombinace takovýchto snímků s digitální mapou terénu, což však přesahuje technické i finanční možnosti všech zúčastněných. Při určování směru pádu stromů na podobných snímcích mimo jiné hodně napomáhají i kořeny vyvrácených stromů. Na těchto snímcích se jeví jako světlé "chuchvalce" na konci stromů. V případě zlomených stromů je určení správné orientace na snímcích složitější.

 

 

Jedna z oblastí, které s vysokou pravděpodobností dokumentují dopad a působení microburstu (pohled proti směru postupu bouře). Svědčí o tom výrazná divergence směru popadaných stromů ve spodní části snímku, předpokládané místo dopadu microburstu je někde nad silničkou, v oblasti nízkého porostu uvnitř zatáčky. Stromy, které leží v pravé dolní části snímku u okraje nepoškozeného porostu opět ve směru postupu bouře, mohly popadat až později, po odeznění microburstu, v důsledku nárazů "normálního" silného větru a díky zeslabení své stability microburstem.

 

Další z lokalit, naznačujících působení microburstu. Jedná se o pohled přibližně kolmý k postupu bouře, která šla v tomto pohledu zleva doprava. Tomu odpovídá i převládající směr popadaných stromů - jak zcela vlevo (vpravo od okraje pole), tak ve vzdálenějších partiích polomu. Avšak oblast nacházející se přibližně vlevo od středu snímku (nad zachovalým porostem ve spodní části snímku uprostřed) opět naznačuje s vysokou pravděpodobností působení microburstu - směry pádu stromů mají výrazný divergentní charakter, některé z nich leží až proti převládajícímu směru pádu stromů. Svou roli však zde opět mohla sehrát orografie - oblastí prochází výrazné údolíčko, které mohlo ovlivnit lokální cirkulaci. Přesto vysvětlení dopadem microburstu se zdá výrazně pravděpodobnějším.

 

Výše uvedené snímky dokumentují, jak obtížná může někdy být interpretace toho, co "vidíme". Z hlediska charakteru poškození jednotlivých stromů nelze rozlišit mechanizmus, který vše způsobil - jak tornádo, tak microbursty či downbursty mohou stromy jak vyvrátit, tak zlomit v různých výškách nad zemí. Důležitější jsou tedy směry pádu stromů, v případě jejich proměnlivosti pak i pořadí směru pádu jednotlivých stromů. V některých případech se lze přiklonit k jednomu či druhému mechanizmu, zatímco v jiných případech (včetně tohoto) jednoznačně rozhodnout nelze.  V tomto případě se zdá být jisté, že alespoň část polomů byla způsobena microbursty. Nelze však vyloučit, že část polomů mohla být způsobena i tornádem - jeho existence přinejmenším v některých lokalitách se zdá být vysoce pravděpodobná (téměř jistá), proto může mít na svědomí právě i část těchto polomů. S naprostou jistotou však v tomto případě rozhodnout nelze.

Martin Setvák, 10.7.2008